GALERIE
OBLÍBENÉ ODKAZY
PC BAZAR
PC bazar.jpg
KOŽENÉ OPASKY
kožené opasky.png
POSLEDNÍ KOMENTÁŘE
AUTORSKÝ OBSAH
Všechny články jsou autorské, bez povolení autora tohoto blogu není možné obsah publikovat nebo kopírovat!
 
AKTUALITY NA FACEBOOKU
NÁVŠTĚVNOST
Příkazy v AutoCadu.png
Asi každý, kdo pracuje s programem Autocad si rád urychlí práci pomocí příkazů. Bohužel ne každý ví, jaké příkazy se dají použít a mohou pomoci urychlit celou práci.
Zde přináším abecedně seřazené příkazy:
Příkazy Autocad - A

'APLČTI Načítá aplikace AutoLISP, ADS a ARX.
'ATRDISP Globální ovládání viditelnost atributů.
AMEPŘEVOD Převádí prostorové modely AME do prostorových modelů AutoCADu.
ANULOID Vytvoření objemového modelu anuloidu.
ARX Zavádí, ruší a zprostředkovává informace o aplikacích ARX.
ASEADMIN Povoluje administrativní funkce pro příkazy externí databáze.
ASEEXPORT Povoluje administrativní funkce pro příkazy externí databáze.
ASELINKS Pracuje se spojeními mezi objekty a externí databází.
ASEROWS Zobrazí a edituje data tabulky, vytváří spojení a výběrové množiny.
ATRDEF Vytvoří definice atributů.
ATREDIT Změna informací obsažené v atributu nezávisle na definici sdruženého bloku.
ATREXT Vypsání dat atributu.
ATRPŘEDEF Předefinuje blok a aktualizuje atributy s ním přidružené.

Příkazy Autocad - B

'BARVA Nastavení barvy pro nové objekty.
BOD Vytváří objekty typu bod.
BLOK Vytváří definici bloku z množiny objektů.

Příkazy Autocad - C

'ČAS Zobrazuje datové a časové informace o výkresu.
'ČEKEJ Provede časovanou pauzu během skriptu.
ČISTI Odstraní z databáze nepoužité pojmenované objekty - nepoužívané hladiny a bloky.
ČTI Zpřístupní tvary pro příkaz TVAR.
ČTI3DS Import souboru z 3D Studia.
ČTIACIS Import souboru ACIS.
ČTIDXB Provede import speciálně kódovaných binárních souborů.
ČTIDXF Importuje soubor ve formátu DXF (Drawing Interchange File).
ČTIMENU Načítá soubory menu.
ČTIPS Importuje postscriptový soubor.
ČTIWMF Importuje soubor ve formátu WMF.

Příkazy Autocad - D

'DÁL Pokračuje v přerušeném skriptu.
'DEMO Vykoná posloupnost příkazů ve skriptu.
'DIABTYP Určuje režimy zobrazení a velikost bodových objektů.
'DIAJEDN Ovládá formáty zobrazení souřadnic a úhlů a určuje jejich přesnost.
'DIAPOM Nastavuje kreslící pomůcky.
'DIAUZLY Zapíná uzly a nastavuje jejich barvu.
'DIAVYBER Nastaví režim výběru objektů.
'DRAGMODE Řídí způsob zobrazování tažených objektů.
DBVÝPIS Vypíše pro každý objekt ve výkresu informace z databáze.
DESKA Vytváří vyplněné mnohoúhelníkové plochy - desky.
DÉLKA Prodlužuje objekt.
DĚLM Umístí bodové objekty nebo bloky ve změřených vzdálenostech na objektu.
DĚLÚ Umístí stejně od sebe vzdálené bodové objekty nebo bloky po celé délce objektu.
DIABARVA Nastaví barvy pro nové objekty.
DIAEDIT Edituje text a definice atributů.
DIAG Vyhodnotí integritu výkresu.
DIAKÓTY Vytváří a modifikuje kótovací styly.
DIAMODIF Řídí vlastnosti existujících objektů.
DIAOKO Nastaví trojrozměrný směr pohledu.
DIAPOHLED Vytváří a obnovuje pohledy.
DIAPŘEJMEN Mění jména objektů.
DIATRDEF Vytvoří definici atributu.
DIATR Edituje proměnné atributy bloku.
DIAUSS Ovládá definované uživatelské souřadné systémy.
DIAUSSP Vybírá přednastavený Uživatelský systém souřadnic.
DIAVLOŽ Vkládá blok nebo další výkres.
DIAZMĚNV Mění barvy, hladiny, typy čar a tloušťky objektu.
DPOHLED Definuje paralelní projekci nebo perspektivní pohledy.
DSPOHLED Otevře okno Sokolí oko.
DTEXT Zobrazuje na obrazovce text, tak jak je zadáván.

Příkazy Autocad - E

EDITKRAJ Umožňuje editaci objektů krajina
EKVID Vytváří soustředné kružnice, rovnoběžné úsečky a rovnoběžné křivky.
ELIPSA Vytvoří elipsu nebo eliptický oblouk.
EXPORT Ukládá objekty do různých typů souborů - exportování.

Příkazy Autocad - F

'FILTR Vytváří výpisy pro výběr objektů založené na vlastnostech.

Příkazy Autocad - G

'GRAFOBR Přepínání mezi grafickou a textovou obrazovkou.

Příkazy Autocad - H

'HLADINA Pracuje s hladinami.
HKŘIVKA Vytváří uzavřenou oblast nebo křivku.
HMOTV Vypočítá a zobrazí fyzikální vlastnosti plošných a objemových těles.
HPLOCHA Vytvoří trojrozměrnou mnohoúhelníkovou síť.
HRANA Mění viditelnost hran trojrozměrných ploch.
HŠRAFY Vyplňuje uzavřené oblasti asociativním šrafovacím vzorem.

Příkazy Autocad - I

'ID Zobrazuje souřadnice polohy.
IMPORT Importuje do AutoCADu různé typy souborů - importování.
INTERFER Nalezne křížení dvou a více objemových těles a vytvoří těleso z jejich společného objemu.
'IZOROV Určuje aktuální izometrickou rovinu.

Příkazy Autocad - J

'JEDNOTKY Vybírá formáty a přesnost zobrazení souřadnic a úhlů.

Příkazy Autocad - K

'KAL Vyhodnocuje matematické a geometrické výrazy.
'KOPIEVLAST Kopíruje vlastnosti jednoho objektu na jiný nebo jiné objekty.
'KROK Omezuje pohyb kurzoru na určité zadané intervaly.
'KURZOR Ovládá velikost uchopového terčíku.
KEDIT Edituje křivky a trojrozměrné mnohoúhelníkové sítě.
KOMPILUJ Kompiluje soubory s tvary a písmy PostScript.
KOPIE Tvoří kopie objektu.
KOPIEHIST Kopíruje texty s posloupností příkazů zadávaných v příkazovém řádku do schránky.
KÓTY Zpřístupní kótovací režimy.
KÓTYEDIT Editace kóty.
KÓTYPRŮM Vytvoří kótu průměru nebo poloměru.
KÓTYPŘEPIŠ Přepsání kótovací systémové proměnné.
KÓTYPŘÍM Vytvoří přímkové kóty.
KÓTYRÁDIUS Vytváří radiální kóty kružnic a oblouků.
KÓTYŘET Vytváří kótu z druhé pomocné čáry předchozí nebo vybrané kóty.
KÓTYSROVNEJ Vytvoří šikmou lineární kótu.
KÓTYSTANIČNÍ Vytváří staniční kóty.
KÓTYSTŘED Vytvoří středovou značku nebo osu kružnic a oblouků.
KÓTYSTYL Vytváří a modifikuje kótovací styl z příkazové řádky.
KÓTYTEDIT Posouvá a otáčí kótovací text.
KÓTYÚHEL Vytváří kóty úhlů.
KÓTYZÁKL Vytvoří kóty od společné základny předchozí nebo vybrané kóty.
KOULE Vytváří 3D objemový model koule.
KRAJKNIH Umožní údrřbu knihovny krajin
KRUŽNICE Vytvoří kružnici.
KŘIVKA Vytváří dvourozměrné křivky.
KUŽEL Vytvoří trojrozměrný objemový kužel.
KVÁDR Vytvoří trojrozměrné těleso kvádr.

Příkazy Autocad - L

LOGSOUBOR_NE Uzavírá protokol otevřený předchozím příkazem LOGSOUBOR_ANO.
LOGSOUBOR_ANO Zapisuje obsah textového okna do protokolu.

Příkazy Autocad - M

'MEZE Nastavení a řízení hranice výkresů.
MATKNIH Import a export materiálů z a do knihovny materiálů.
MČÁRA Vytváří vícenásobné rovnoběžné multičáry.
MČEDIT Editace několika rovnoběžných úseček.
MČSTYL Definice styl multičar.
MENU Načítání souboru menu.
MĚŘÍTKO Zvětšuje nebo zmenšuje vybrané objekty stejnou měrou ve směrech X , Y a Z.
MODEL Přepínání výřezů z výkresového do modelového prostoru.
MPNASTAV Nastavuje podobu výkresu.
MPOHLED Vytvoří plovoucí výřezy a zapíná existující plovoucí výřezy.
MTEXT Vytvoří odstavcový text.

Příkazy Autocad - N

NÁHLED Náhled výkresu po tisku.
NASTAVUV Mapování materiálu na geometrii
NASTAVWMF Nastavuje volby pro příkaz ČTIWMF.
NKRÁT Opakuje následující příkaz, dokud není zrušen.
NOVÝ Vytvoří nový výkresový soubor.
NPANEL Zobrazuje, skrývá a mění pozici panelů nástrojů.
NVLOŽ Vkládá více instancí bloku do pravoúhlého pole.

Příkazy Autocad - O

'ORTO Omezuje pohyb kurzoru.
OBDÉLNÍK Nakreslí pravoúhelníkovou křivku.
OBJKRESLI Generuje profily a řezy v pohledech vytvořených pomocí příkazu
OBJPROF Vytváří obrázky profilů trojrozměrných těles.
OBLAST Z výběrové množiny existujících objektů vytváří objekt typu oblast.
OBLOUK Vytváří oblouk.
OBNOV Obnoví vymazané objekty.
OBRÁZEK Vkládá do výkresového souboru AutoCADu obrázky v různých tomátech.
OBRKVALITA Řídí kvalitu zobrazení obrázků.
OBROŘEŽ Vytváří nové ořezové hranice pro objekty tvořené jedním obrázkem.
OBRPŘIPOJ Připojuje nový objekt obrázku a jeho definici.
OBRRÁM Řídí, zda bude na obrazovce zobrazen rám obrázku.
OBRUPRAV Řídí hodnoty jasu, kontrastu a stmívání vybraného obrázku.
OBSÍŤ Vytvoří trojrozměrnou mnohoplošnou síť vrchol vedle vrcholu.
ODKAZ Vytvoří čáru spojující poznámku s příslušnou vlastností.
ODRUKY Vytvoří série čárových segmentů kreslených rukou.
ODŘÍZNI Odřízne množinu objemových těles s rovinou.
OKO Nastavení směru pohledu pro trojrozměrnou vizualizaci výkresu.
OLESPOJE Aktualizuje, mění a ruší existující spojení.
OROTUJ Vytvoří pevné těleso rotací dvourozměrného objektu kolem osy.
OŘEŽ Ořeže objekty podle řezných hran definovaných jinými objekty.
OTEVŘI Otevře existující výkresový soubor.
OTOČ Posouvá objekty kolem referenčního bodu.
OTOČ3D Posouvá objekty kolem trojrozměrné osy.

Příkazy Autocad - P

'PÍSMO V ytvoří pojmenovaný textový styl.
'POHLED Ukládá a obnovuje pojmenované pohledy.
'PP Posunuje zobrazení výkresu v aktuálním výřezu.
'PRAVOPIS Kontroluje pravopis ve výkresu.
'PŘEKR Obnoví zobrazení aktuálního výřezu.
'PŘEKRV Obnoví zobrazení všech výřezů.
'PTEXT Řídí zobrazování a vykreslování textových a atributových objektů.
PIŠ3DS Export do souboru 3D maxu.
PIŠBLOK Zapíše objekty do nového výkresového souboru.
PIŠBMP Ukládá vybrané objekty do souboru nezávislého bitmapového formátu.
PIŠDXF Vytváří soubor formátu DXF z aktuálního výkresu.
PIŠDWF Export výkresu ve formátu souboru pro Web.
PIŠPS Vytváří postscriptový soubor.
PIŠWMF Ukládá objekty do souboru WMF.
PLOCHA Počítá plochu a obvod objektů nebo definovaných oblastí.
PLOT Vykreslí výkres na plotru, tiskárně nebo do souboru.
POLE Vytváří pravidelně uspořádané násobné kopie objektů.
POLOPŘÍMKA Vytváří polopřímku.
POLYGON Vytváří rovnostrannou uzavřenou křivku.
POŘADÍ Změní pořadí zobrazení obrázků a jiných objektů.
POSUN Posune objekty o určenou vzdálenost v zadaném směru.
POZADÍ Nastaví pozadí pro scénu
PREFERENCE Umožňuje uživatelskou úpravu nastavení AutoCADu.
PRODLUŽ Prodlouží objekt k hranicím jiného objektu.
PROTÁHNI Posunuje nebo protahuje objekty.
PRSTEN Kreslí vyplněné kružnice a prstence.
PRŮHLEDNOST Určuje průhlednost nebo neprůhlednost pozadí obrázků.
PRŮNIK Vytváří složená tělesa nebo oblasti z průniku dvou nebo více těles nebo oblastí.
PRŮŘEZ Použije průsečík roviny a objemových těles k vytvoření oblasti.
PŘEDEF Obnoví interní příkazy AutoCADu zakázané příkazem ZAKAŽ.
PŘEJMEN Mění jména objektů.
PŘERUŠ Vymaže části objektů nebo rozdělí objekt na dva.
PŘÍMKA Vytvoří přímku.
PŘÍPL Vytvoří mezi přímkovou plochu dvěma křivkami.
PŮDORYS Zobrazí půdorysný pohled uživatelského souřadnicového systému.

Příkazy Autocad - R

'RASTR Zobrazí bodový rastr.
'REFBOD Nastavuje referenční bod pro aktuální výkres.
'REGENA Řídí automatickou regeneraci výkresu.
REGEN Regeneruje výkres a obnoví aktuální výřez.
REGENV Regeneruje výkres a obnoví všechny výřezy.
RENDER Vytváří realisticky stínovaný obraz třírozměrné drátěné konstrukce nebo objemového modelu.
RESTAURUJ Oprava poškozeného výkresu.
ROZDÍL Odečtením vytvoří složenou oblast nebo objemové těleso.
ROZLIŠ Nastavuje rozlišení pro vytváření objektů v aktuálním výřezu.
ROZLOŽ Rozloží složený objekt na jeho jednotlivé objekty.
RULOŽ Uloží aktuální výkres.
ROTPL Vytvoří rotační plochu kolem určené osy.
RMAT Řídí rendrování materiálů.
RPREF Nastavuje preference rendrování.

Příkazy Autocad - S

'STAV Zobrazení statistiky výkresu, režimy a rozsahy.
'STROMINF Zobrazuje informaci o aktuálním prostorovém indexu výkresu.
'SYSPAR Vypisuje nebo mění hodnoty systémových proměnných.
SCÉNA Řídí použití scén v modelovém prostoru.
SJEDNOCENÍ Vytvoří složenou oblast nebo objemové těleso.
SKOPIE Kopíruje objekty do schránky Windows.
SKRYJ Regeneruje trojrozměrný model a potlačí skryté čáry.
SKUPINA Vytvoří pojmenovanou množinu objektů.
SPLINE Vytvoří kvadratickou nebo kubickou spline křivku.
SPLINEDIT Edituje spline objekt.
ŠRAFY Vyplní plochu šrafou.
ŠRAFEDIT Modifikuje existující blok asociativních šraf.
SROVNEJ Posunuje a otáčí objekty tak, aby se srovnaly s jinými objekty.
STATIS Zobrazí statistiku rendrování výkresu.
STÍN Zobrazí vystínovaný obraz výkresu v aktuálním výřezu.
STOPA Vytváří plné čáry.
SVĚTLO Ovládání světla a světelných efektů.
SVLOŽ Vkládá data ze schránky Win.
SVLOŽSPEC Vkládá data ze schránky Win a řídí její formát.
SYS Zpřístupní příkazy OS.
SYSOKNA Uspořádání okna.

Příkazy Autocad - T

'TČMĚR Nastavuje měřítkový faktor pro typ čáry.
'TEXTOBR Přepne z grafické obrazovky do textové
'TYPČ Vytváří, načítá a nastavuje typy čar.
TABLET Kalibruje, konfiguruje a zapíná a vypíná tablet.
TEXT Vytvoří jednořádkový text..
TOLERANCE Vytváří geometrické tolerance.
TVAR Vkládá do výkresu definovaný tvar.

Příkazy Autocad - U

'UCHOP Nastavuje trvalý uchopovací režim objektů.
UKAŽMAT Vypisuje typy materiálů a jejich způsob přiřazení k vybraným objektům.
ULOŽ Ukládání výkresů pod aktuálním jménem souboru nebo pod zadaným jménem.
ULOŽJAKO Ukládání nepojmenovaný výkres pod názvem souboru nebo přejmenovává aktuální výkres.
ULOŽOBR Uložení rendrovaného obrázku do souboru.
USS Ovládá uživatelské souřadné systémy.
USSI Ovládání viditelnosti a umístění ikony USS.
ÚSEČKA Vytváří přímé čárové segmenty.

Příkazy Autocad - V

'VYPLNĚNÍ Řídí vyplňování násobných úseček, stop, ploch a křivek.
'VZD Změří vzdálenost a úhel mezi dvěma body.
VÁLEC Vytváří trojrozměrný válec.
VEN Ukončí program AutoCAD.
VHLADINA Nastavení viditelnosti hladiny ve výřezech.
VLOŽ Umístí do aktuálního výkresu pojmenovaný blok nebo jiný výkres.
VLOŽOBJEKT Vloží napojený nebo vestavěný objekt.
VSNÍMEK Vytvoří soubor se snímkem aktuálního výřezu.
VYBER Umístí vybrané objekty do výběrové množiny Předchozí.
VYJMIS Kopíruje objekty do schránky Win a maže tyto objekty z výkresu.
VYMAŽ Odstranění objektů z výkresu.
VYPLPS Vyplní obrys dvourozměrné křivky postscriptovým vzorem.
VYTÁHNI Vytáhne 3D obraz z dvourozměrného objektu.
VYTVOŘB Definuje blok pomocí dialogu.
VÝKRES Přepíná z výřezu modelového prostoru do výkresového prostoru.
VÝPIS Zobrazí databázové informace o vybraných objektech.
VÝŘEZ Rozdělení grafické oblasti na více pravidelných výřezů.

Příkazy Autocad - X

XPŘIPOJ Přiřazení k aktuálnímu výkresu vnější odkazy.
XVAŽ Svazuje závislé symboly xref s výkresem.
XOŘEŽ Definuje ořezovou hranici pro xrefy a nastaví přední nebo zadní ořezové roviny.
XPLODE Rozloží složený objekt na jeho komponenty.
XREF Řídí externí reference do výkresových souborů.

Příkazy Autocad - Z

'ZDVIH Nastavuje zdvih a tloušťku nových objektů.
'ZNAČKY Ovládá zobrazování značek.
'ZOOM Zvětšuje nebo zmenšuje zdánlivou velikost objektů v aktuálním výřezu.
Z Zruší naposledy provedenou operaci.
ZAKAŽ Umožňuje použití uživatelského příkazu místo interního příkazu AutoCADu stejného jména.
ZAOBLI Vyhlazení a zaoblení hrany objektů.
ZKOS Zkosí hrany objektů.
ZMĚNA Mění vlastnosti existujících objektů.
ZMĚNAV Změna barvy, hladiny, typu čáry, měřítka typu čáry a výšky objektů.
ZNOVA Ruší předchozí příkaz Z nebo ZPĚT.
ZOBRAZ Zobrazí obrázek formátu BMP, TGA nebo TIFF.
ZPĚT Ruší příkaz.
ZRCADLI Vytváří zrcadlové kopie objektů.
ZRCADLI3D Vytváří zrcadlový obraz objektů dle roviny.
ZRUŠMENU Ruší dodatečné soubory menu.
ZSNÍMEK Zobrazí v aktuálním výřezu rastrový obrázkový soubor se snímkem.

Příkazy Autocad - 3

3D Vytváří 3D objekty pomocí mnohoúhelníkové sítě.
3DKŘIVKA Vytváří křivku z přímých čárových segmentů.
3DPLOCHA Vytváří 3D plochu.
3DPOLE Vytváří 3D pole.
3DSÍŤ Vytváří mnohoúhelníkovou síť libovolného tvaru.
22.11.2015 23:12:15
surpan
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one